Corporate Information

ประวัติความเป็นมา

         สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ( สวศ.) เดิมเรียกกันว่า สถานีวิทยุเครือข่าย ๒  เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๒๒ ครม. ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีโดยใช้เงินยืมธนาคารโลกส่วนหนึ่ง และรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้เสนอโครงการ ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้ดำเนินการด้านรายการ และมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มสธ. มีส่วนร่วมใช้รายการซึ่งจะมีรายการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิด และกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการจัดตั้งสถานีและบุคลากรประจำสถานีตามภาคต่าง ๆ ๑๑ สถานี กำหนดออกอากาศวันละ ๑๘ ชั่วโมง ๔๐ นาที การดำเนินโครงการจัดทำเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

๑. ระยะแรก (ปีงบประมาณ ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕) จัดตั้ง ๖ สถานี ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ลำปาง สุราษฎร์ธานีและสงขลา
๒. ระยะที่สอง (ปีงบประมาณ ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖) จัดตั้ง ๕ สถานี ได้แก่ จันทบุรี นครสวรรค์ กระบี่ ระนอง และแม่ฮ่องสอน

สำหรับระบบเชื่อมโยงสัญญาณนั้น ช่วงแรกใช้ระบบไมโครเวฟขององค์การโทรศัพท์ เชื่อมโยงการถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯ สู่สถานีภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ปัจจุบันระบบเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดได้เปลี่ยนมาใช้ระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง

 

ภารกิจหน้าที่ 

            ๑. เพื่อให้การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยจัดทำรายการวิทยุเพื่อเป็นอุปกรณ์การศึกษาในโรงเรียนขึ้น ทั้งนี้ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสูตรประมวลการสอนและกลวิธีการสอน เป็นบริการที่จัดส่งถึงที่ ห้องเรียน ตัวครู และนักเรียน 
            ๒. เพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยจัดรายการให้การศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนภาคปกติเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพตามแนวทางการให้การศึกษาตลอดชีวิต 
            ๓. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดรายการมุ่งให้ความรู้ คำแนะนำ และกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในเรื่องการเกษตร การอนามัย การทำมาหากิน การปกครอง กฏหมาย การเป็นพลเมืองดี ประชากรศึกษา การวางแผนครอบครัว เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป 
            ๔. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปกติโดยจัดบริการในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด หรือการสอนทางวิทยุกระจายเสียงให้แก่ประชาชนเป็นการเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะ

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การส่งเสริมความรู้ที่หลากหลายและได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 

พันธกิจ

            ๑. ส่งเสริมภาคความรู้และการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
            ๒. พัฒนาระบบงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
            ๓. การให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
            ๔. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสะท้อนปัญหาของประขาชนสู่รัฐบาล